bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej prowadzone jest przez Fundację Otwarte Serce w Markach. Centrum mieści się przy ul. Spokojnej 9.  Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej w Markach  jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz realizacja zatrudnienia socjalnego poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu.

Głównymi celami działalności CIS jest

  • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
  • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
  • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
  • wykształcenie w uczestnikach umiejętności zawodowych,
  • przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,
  • nabycie umiejętności w pełnieniu ról społecznych w sferze rodzinnej, społecznej oraz zawodowej w wyniku uczestnictwa w zajęciach reintegracyjnych,

Formy wsparcia

  • zajęcia praktyczne (warsztaty, prace wykonywane wspólnie z instruktorem  zawodu)
  • nauka w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • zapewnienie  nieodpłatnie jednego posiłku dziennie w trakcie pobytu
  • świadczenie reintegracyjne,

CIS zapewnia wszystkim uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa, w tym środki ochrony indywidualnej, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich, wsparcie doradcy zawodowego w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie psychologa, socjoterapeuty, pracownika socjalnego.

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry