bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Schronienie

Uzyskanie schronienia jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Schronienie udzielane jest poprzez tymczasowe przyznanie miejsca w noclegowni, ogrzewalni, schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Schronisko dla osób bezdomnych

zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Pobyt w schronisku przyznawany jest decyzją administracyjną. W tym celu należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca pobytu osoby bezdomnej, gdzie pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Pobyt w schronisku jest odpłatny. Odpłatność uregulowana jest w uchwale nr LVII/599/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi jest odpłatny.

Noclegownia

zapewnia schronienie osobom bezdomnym świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Tymczasowe schronienie

może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsce siedzące.

Osoby bezdomne posiadające ostatnie miejsce zameldowania w Markach po uprzednim wydaniu decyzji przez OPS mogą uzyskać schronienie w następujących placówkach:

1. Ośrodek Charytatywny "Tylko" Craitas Archideicezji Warszawskiej, ul. Żytnia 1, 01-014 Warszawa

2. Schronisko Don Orione dla Bezdomnych Duszpasterstwo w kaplicy publicznej, Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści, ul. Witosa 46, 05-200 Czarna (Wołomin)

Informacje o osobach bezdomnych przebywających na terenie gminy można zgłosić do:

  1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach przy ul. Kościuszki 39a   (od pon do pt. w godz. 8-16, środy 8-18).
  2. Komisariatu Policji w Markach przy ul. Sportowej 5 (całodobowo).

MIESZKANIE CHRONIONE

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w mieszkaniu chronionym ma za zadanie przygotować osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Świadczenie w postaci mieszkania chronionego, przysługuje osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. 

OPS w Markach prowadzi 2 mieszkania chronione. Jedno przeznaczone dla rodzin będących w kryzysie w tym doświadczających przemocy w rodzinie, drugie o charakterze mieszkania wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami. 

W celu skierowania do mieszkania chronionego należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach przy ul. Kościuszki 39a   (od pon do pt. w godz. 8-16, środy 8-18).

 

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry