bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Bon energetyczny 2024

Ustawa o bonie energetycznym podpisana przez Prezydenta RP

Rząd zamierza ograniczyć wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa, zwanej dalej „wnioskodawcą”, w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wnioski będzie można składać osobiście lub elektronicznie, także przez aplikację mObywatel.

Bon energetyczny

 • Będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe:  

  • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych, 

  • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.     

 • Ze wsparcia będą mogli skorzystać np.: 

  • emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, 

  • emeryci i renciści, których świadczenie jest równe najniższej emeryturze, (aktualnie 1780,96 zł). 

 • Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:  

  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,  

  • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,  

  • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,  

  • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.  

  • Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny wzrośnie o 100 proc. (od 600 zł do 1200 zł).  

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Ze wzgledu na powyższe wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do organu o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

Informacja o przyznanym bonie energetycznym:

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu bonu energetycznego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, informację o przyznaniu bonu energetycznego będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

W przypadku bonu energetycznego przyznanego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości kwota w wysokości odpowiadającej kwocie nienależnie pobranych środków podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Dostępne materiały do zapoznania się pod linkiem

18 czerwca 2024
Aktualności

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry