bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Praca socjalna z rodzinami

Praca socjalna jest bezpłatną usługą świadczoną przez Zespół ds. Pracy Socjalnej. Aby być objętym wsparciem tego typu należy zgłosić się do naszego Ośrodka, abyśmy mogli we wstępnej rozmowie ustalić zakresu usługi. Celem pracy socjalnej z rodzinami jest poprawa jej funkcjonowania w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, prawidłowej komunikacji w rodzinie, kształtowania norm i wartości rodzinnych, rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka, organizacji czasu wolnego, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, dbania o zdrowy styl życia, załatwiania spraw urzędowych itp. Pracą socjalną z rodzinami obejmowane są szczególnie rodziny wielodzietne i niepełne. Pracujemy w oparciu o standard opracowany przez WRZOS (http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/MM_WWA_29.11.pdf) z wykorzystaniem elementów NVC (https://nvclab.pl/o-nvc/). Naturalnym tokiem postępowania w pracy socjalnej z rodzinami będzie zapoznanie się z oczekiwaniami i życzeniami rodziny, następnie w sposób wnikliwy przeanalizujemy Państwa sytuację, aby celnie dokonać diagnozy i w konsekwencji określić cel pracy z rodziną. Kolejnym etapem będzie zbudowanie planu działania, wspólnie z zainteresowanymi członkami rodziny, w którym określimy jakie usługi będą dla Państwa dostępne. Po zakończonej realizacji będziemy monitorować trwałość zrealizowanych celów i ocenimy ich rezultaty.

Praca socjalna jest usługą z zakresu pomocy społecznej jednak objęcie tą formą wsparcia wymaga zgody strony, nie pracujemy "pod przymusem". Zasadą wspólnego działania jest dobrowolność skorzystania z tej oferty.

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry