bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 ze. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2016 r. poz. 411).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1. 05. 2016 r. do 30. 04. 2017 r. wynosi odpowiednio:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego - 11, 29 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15, 68 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18, 81 zł miesięcznie.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry