bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko:

 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia - bez dodatkowych warunków związanych np. z nauką w szkole,
 • do ukończenia przez dziecko 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole,
 • do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
  a. rodzice lub jedno  z rodziców dziecka nie żyje,
  b. ojciec dziecka jest nieznany,
  c. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  d. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Szkołą - w rozumieniu ustawy - jest szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa oraz szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno wychowawczy oraz młodzieżowy ośrodek socjoterapii.
Szkołą ponadpodstawową - w rozumieniu ustawy - jest: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2, 5 roku, trzyletnia szkoła specjalna przygotowująca do pracy uczniów.

Ile

 • 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodu

Prawo do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od wysokości dochodów rodziny i ustalane jest na podstawie dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

 • 674 zł na osobę  (wykluczając osoby powyżej 25 roku życia) albo
 • 764 zł na osobę, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) .

Niezbędne dokumenty

Osoba występująca o zasiłek rodzinny składa wniosek o ten zasiłek oraz:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, 
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego, lub oświadczenie,
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację a także zasądzającego alimenty na rzecz małoletnich dzieci albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica  dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • informacje sądu o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,
 • dokumenty potwierdzające datę oraz wysokość dochodów utraconych w roku bazowym oraz potwierdzające datę i wysokość dochodów uzyskanych w roku bazowym oraz po tym roku,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osoby spoza rodziny,
 • inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.
grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry