bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Najczęściej zadawane pytania

1. Mam dwoje dzieci w wieku szkolnym. Jakie wsparcie otrzymam - 300 złotych czy dwukrotność tej kwoty?

Świadczenie dobry start  przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub - w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 24 roku życia.

2. Czy mogę ubiegać się o świadczenie z programu "Dobry Start" po rozpoczęciu roku szkolnego?

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia. mrpips. gov. pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.

3. Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start?

Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

4. Gdzie złożyć wniosek o świadczenie dobry start?

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

5. Moje dziecko pójdzie w tym roku do "zerówki" prowadzonej w szkole. Czy dostanie wyprawkę?

Nie. Wsparcie z programu "Dobry Start" przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole.

6. Czy świadczenie dobry start przysługuje studentom, uczniom szkół policealnych lub szkół dla dorosłych?

Nie. Wsparcie z programu "Dobry Start" przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

7. Czy od świadczenia "Dobry Start" jest odprowadzany podatek?

Nie. Świadczenie z programu "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że otrzymasz je w pełnej wysokości.

8.   Pobieram zasiłek z pomocy społecznej.   Jestem bezrobotna bez prawa do zasiłku. Pracuje tylko mąż. Po otrzymaniu wyprawki dochód na osobę w naszej rodzinie wzrośnie. Czy stracimy zasiłek z pomocy społecznej?

Świadczenia z programu "Dobry Start" nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Wyprawka nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.

9.   Czy we wniosku "Dobry Start" mogę podać konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Należy jednak podkreślić, że we wniosku "Dobry Start" można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

Warto też pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Jeśli nawet zatem posiada ono PKO Konto Dziecka dla dzieci do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu "Dobry Start", to on dysponuje rachunkiem dziecka.

10.   Kto składa wniosek "Dobry Start"? Czy wniosek składa jeden rodzic czy oboje?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców - wniosek powinno złożyć jedno z rodziców (świadczenie na dane dziecko ma bowiem charakter jednorazowy) albo opiekun prawny lub opiekun faktycznego dziecka - ten ostatni to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wniosek powinien złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Co ważne, w odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosku "Dobry Start" nie można złożyć za pośrednictwem banku. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie osobiście lub listownie.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia "Dobry Start" ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

11.   Czy świadczenie w ramach programu "Dobry Start" może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?

Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł.   Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia "Dobry Start" ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry