bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Przysługuje pod warunkiem posiadania uprawnień do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Uwaga:  Warunkiem wypłaty jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż  od 10 tygodnia ciąży do porodu (do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14-09-2010r.)

ILE 

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000 zł

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym)

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje pod warunkiem posiadania uprawnień do zasiłku rodzinnego.

 Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka będącemu pracownikiem. Przysługuje nie dłużej niż:

 • 24 miesiące, w razie wychowywania jednego dziecka,
 • 36 miesięcy, gdy opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesiące, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

 1.  bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
 4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

ILE

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym)
 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

Przysługuje pod warunkiem posiadania uprawnień do zasiłku rodzinnego.

Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub nauką dziecka niepełnosprawnego w wieku do 16 lat i dla dziecka o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 24 lat.

Dodatek przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się

ILE

Dodatek przysługuje w wysokości:

 • 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
 • 110 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 lat, do ukończenia 24 lat

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym)
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

ILE

Dodatek przysługuje na dziecko uprawnione w wysokości 95 zł miesięcznie.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

- wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku  rodzinnym).

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, oraz na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej a także szkoły artystycznej, w której realizywany jest obowiązek nauki odpowaidający nauce w szkole ponadpodstawowej.

Przysługuje pod warunkiem posiadania uprawnień do zasiłku rodzinnego.

Dodatek przysługuje rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, oraz osobie uczącej się.

Dodatek przysługuje, jeżeli dziecko mieszka czasowo w miejscowości, lub dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, innej niż miejsce jego stałego zamieszkania.

Dodatek nie przysługuje studentom.

ILE

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, przysługuje przez 10 miesięcy w wysokości 113 zł miesięcznie (od września do czerwca).

Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły, przysługuje przez 10 miesięcy w wysokości 69 zł miesięcznie (od września do czerwca).

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym)
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie itp., prowadzonym przez podmiot publiczny,
 • zaświadczenie szkoły w przypadku szkoły ponadpodstawowej,
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,
 • inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia świadczeń.

7. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:

 • drugi z rodziców nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

ILE

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości po 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym)
 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
 • kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie alimentów - inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń

8. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Szkołą - w rozumieniu ustawy - jest szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna, szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.

Szkołą ponadpodstawową - w rozumieniu ustawy - jest szkoła branżowa I i II stopnia, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla absolwentów szkół branżowych I stopnia, szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2, 5 roku, trzyletnia szkoła specjalna przygotowująca do pracy uczniów.

ILE

Dodatek wypłaca się jeden raz w roku w wysokości 100 zł na każdego ucznia uprawnionego do zasiłku rodzinnego.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym)
 • zaświadczenie szkoły, gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej.

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry