bip.marki.pl facebook.com youtube.com

„Becikowe”

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.
Zapomoga przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka oraz które przysposobiły dziecko).

KRYTERIUM DOCHODOWE

Zapomoga przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.

ILE

Zapomoga przysługuje w wysokości 1. 000 zł.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  • wniosek o jednorazową zapomogę
  • akt urodzenia dziecka
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie z US o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy (opodatkowanych podatkiem dochodowym wg art. 27, 30b, 30c, i 30e ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub oświadczenie
  • zaświadczenie o wyskości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie
  • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie
  • informacje sądu o postępowaniu o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka
  • inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do zapomogiWniosek o zapomogę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieka albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwaga:

Warunkiem wypłaty jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż  od 10 tygodnia ciąży do porodu (do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14-09-2010r.)
Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka,   jak również osób, które przysposobiły dziecko.

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry