bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Asystent Rodziny

Asystent rodziny to pracownik OPS, który ma za zadanie ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli zaś dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, rolą asystenta będą działania na rzecz ich najszybszego powrotu do rodziny. Poza pracą z rodzinami, w których problemy wychowawcze doprowadziły do oddzielenia dzieci od rodziców lub gdzie istnieje zagrożenia odebrania dziecka z rodziny, asystent może współpracować również z rodzinami przeżywającymi okresowe trudności. Współdziałanie asystenta z rodziną odbywa się za zgodą rodziny i jej aktywnym udziałem.

Aby zostać objętym wsparciem asystenta rodziny, należy zgłosić taką potrzebę w naszym Ośrodku. Może to zrobić zainteresowana rodzina, pedagog, kurator, sąsiad lub inna osoba, która zauważy taką konieczność. Może się też zdarzyć, że rodzina zostanie zobowiązana przez sąd do współpracy z asystentem rodziny. W tych wyjątkowych sytuacjach nie mamy do czynienia już z dobrowolnością, lecz ingerencją sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej i zobowiązanie rodziców do określonego działania. Po zgłoszeniu zapotrzebowania na asystenta zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania rodziny, która ma zostać objęta wsparciem. Asystent rozpocznie działania, jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu i powołuje asystenta do pracy z rodziną.

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry