bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy

przysługuje w szczególności ze względu na:

1.długotrwałą chorobę

2.niepełnosprawność

3 bezrobocie

4 możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Komu przysługuje:

 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

 2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 ustawy o pomocy społecznej nie może być niższa niż 50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

3. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Definicje:   

  • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej:  wynosi 776 zł
  • Kryterium dochodowe rodziny:  iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 600zł i liczby osób w rodzinie
  • Osoba samotnie gospodarująca:  to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe
  • Rodzina:  osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.   

Wywiad środowiskowy:

W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o wypłatę zasiłku okresowego pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadzany jest miejscu zamieszkania lub pobytu osoby starającej się o zasiłek. W sprawach pilnych pracownik socjalny musi przeprowadzić wywiad w ciągu 2 dni. To właśnie wywiad środowiskowy stanowi podstawę do przyznania zasiłku okresowego. Z tego też powodu wnioskodawca nie może odmówić wywiadu.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry