bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Kierowanie do DPS

Komu przysługuje:

- osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych;

- osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podstawie art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 204 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do zakładu opiekuńczo leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.

 Niezbędne dokumenty - druki dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- pisemny wniosek z prośbą o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

- zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu określające stan zdrowia osoby kierowanej do domu pomocy społecznej.

- zaświadczenia lekarzy psychiatry, psychologa, jeśli takie są zalecenia lekarza pierwszego kontaktu.

 W sytuacji, gdy osoba nie wyraża zgody na umieszczenie w placówce zapewniającej opiekę całodobową, ale jej stan zdrowia wymaga zapewnienia takiej pomocy należy również przedłożyć postanowienie Sądu Rodzinnego zezwalające na umieszczenie w domu pomocy społecznej bez jej zgody.

Jeśli osoba kierowana ma ustanowionego opiekuna prawnego do kompletu dokumentów należy dołączyć decyzję Sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym, ubezwłasnowolnieniu osoby kierowanej oraz zgody Sądu Rodzinnego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

 Decyzja kierująca do domu pomocy społecznej wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby kierowanej, skompletowaniu pełnej dokumentacji.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.

Małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701, 00 zł x 300% = 2. 103, 00 zł. Jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium tj. 2. 103, 00 zł.

  Przykład: Małżonek osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i posiada dochód w wysokości 2. 500, 00 zł, a zatem jego dochód przekracza kwotę 2. 103, 00 zł (tj. 300% od kwoty kryterium dochodowego 701, 00 zł). Z małżonkiem może być zawarta umowa o odpłatności za pobyt żony w DPS jednak w kwocie nie większej niż 397, 00 zł miesięcznie (2. 500, 00 zł - 2. 103, 00 zł = 397, 00 zł).

 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy od 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528, 00 zł x 300% = 1. 584, 00 zł. Jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

  Przykład 1: Córka kobiety umieszczonej w domu pomocy społecznej prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem i dwójką dzieci. Ich dochód wynosi miesięcznie 7. 500, 00 zł, a zatem ich dochód przekracza kwotę 6. 336, 00 zł (tj. 300% od kwoty kryterium dochodowego 528, 00 zł =1. 584, 00 zł x 4 osoby w rodzinie = 6. 336, 00 zł). Z córką może być zawarta umowa o odpłatności za pobyt matki w DPS jednak w kwocie nie większej niż 1. 164, 00 zł miesięcznie (7. 500, 00 zł - 6. 336, 00 zł = 1. 164, 00 zł).

  Przykład 2: Syn kobiety umieszczonej w domu pomocy społecznej prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną i trójką dzieci. Ich dochód wynosi miesięcznie 6. 200, 00 zł, a zatem ich dochód nie przekracza kwoty 7. 920, 00 zł (tj. 300% od kwoty kryterium dochodowego 528, 00 zł =1. 584, 00 zł x 5 osób w rodzinie = 7. 920, 00 zł). Z synem nie może być zawarta umowa o odpłatności za pobyt matki w DPS. Syn zostanie zwolniony z ponoszenia odpłatności za pobyt matki w domu pomocy społecznej. Sytuacja ta może się jednak zmienić, gdy wzrośnie dochód syna i przekroczy kwotę 7. 920, 00 zł. Zmiany sytuacji finansowej monitorowane są przez pracowników socjalnych.

Osoby inne niż wymienione w pkt 1 i 2 - zgodnie z zawartą umową.

Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Przykład: Mieszkanka Marek została umieszczona w domu pomocy społecznej. Koszt pobytu w DPS do którego została skierowana wynosi 3. 650, 00 zł. Jej dochód wynosi 1. 420 zł. Z jej dochodu zatem będzie potrącana kwota 994, 00 zł, tj. maksymalne 70% od dochodu, na poczet opłat ze strony mieszkańca Domu. Mieszkanka Marek nie ma męża, ale ma syna, który zgodnie z ustawą o pomocy społecznej winien ponosić odpłatność w drugiej kolejności. Ponieważ w wyniku wywiadu środowiskowego ustalono, iż dochód syna nie przekracza kwoty 300% kryterium dochodowego, został on zwolniony z ponoszenia opłaty, a zatem właściwą do odpłatności będzie gmina i po jej stronie pozostanie do zapłaty różnica pomiędzy kwotą wpłacaną przez mieszkańca, a kwotą stanowiącą koszt pobytu, czyli w powyższej sytuacji będzie to kwota 2. 656, 00 zł miesięcznie (koszt pobytu w DPS =3. 650, 00 zł - 994, 00 zł opłata mieszkańca=2. 656, 00 zł opłata po stronie Gminy Miasto Marki)


W przypadku, niewywiązywania się osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków np. z majątku po zmarłym rodzicu.

 Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności, jeżeli:

 • Wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
 • Występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
 • Małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
 • Osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek pod warunkiem, iż przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona.

W przypadku braku miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub powiatowym gmina może kierować osoby tego wymagające do domu pomocy społecznej, który nie jest prowadzony na zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty. Wysokość opłaty za pobyt w takim domu określa się na podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotem prowadzącym.

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry