bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy

Przysługuje w szczególności na:

- pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu.

Komu przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 776 zł)
 2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 600 zł na osobę)
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach: osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany:
  - specjalny zasiłek celowy - nie podlegający zwrotowi,
  - specjalny zasiłek celowy - pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
 4. Osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne
 5. Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej

Jaka wysokość:  wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz potrzeb klienta.

Definicje:   

 • kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej:  wynosi 776 zł
 • kryterium dochodowe rodziny:  iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 600 zł i liczby osób w rodzinie
 • osoba samotnie gospodarująca:  to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • rodzina:  osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące
 • osoba bezdomna:  osoba nie zamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania

Wywiad środowiskowy:

W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o wypłatę zasiłku celowego pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadzany jest miejscu zamieszkania lub pobytu osoby starającej się o zasiłek. W sprawach pilnych pracownik socjalny musi przeprowadzić wywiad w ciągu 2 dni. To właśnie wywiad środowiskowy stanowi podstawę do przyznania zasiłku celowego. Z tego też powodu wnioskodawca nie może odmówić wywiadu. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry