bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Dodatek dla gospodarstw domowych

Od 21 września 2022 r.do 30 listopada 2022 r.  można składać wnioski w OPS przy Lisa-Kuli 5A i Kościuszki 39a

Parlament przyjął we wrześniu br. ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw, która choć częściowo zminimalizuje skutki cen nośników energii i wprowadza nowe świadczenie „dodatek dla gospodarstw domowych”. Przepisy weszły w życie 20 września 2022 natomiast wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych obowiązuje od dnia 21 września br. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani wsparciem, powinni skierować się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, któremu powierzono dystrybucję pomocy w naszym mieście.

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych?

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej);
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

-  wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11.08.2022 r. lub po tym dniu gdy główne źródło ogrzewania zgłaszane jest po raz pierwszy (organ właściwy dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w CEEB).

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych?

 • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym (osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca) lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym (osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące) z zastrzeżeniem iż w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem a dodatek wypłaca się temu gospodarstwu domowemu, które złożyło wniosek jako pierwszy.

Jak i kiedy złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

 • Można to zrobić w formie papierowej, kierując się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach (Lisa-Kuli 5a lub Kościuszki 39a), lub elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Aby otrzymać dodatek dla gospodarstw domowych należy złożyć wniosek do 30 listopada 2022 r.
 • W przypadku złożenia wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych wypłata dodatku powinna być zrealizowana do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Kiedy dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje?

 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje jeżeli na potrzeby gospodarstwa domowego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Jak wypełnić wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy (w przypadku naszego miasta – Burmistrz Miasta Marki).
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ciepła, np. kocioł na paliwo stałe, koza, piec kaflowy, kocioła gazowy LPG czy kocioł olejowy oraz rodzaj wykorzystywanego paliwa tj. np. pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy np. ekogroszek, gaz skroplony LPG czy olej opałowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Wzór wniosku do pobrania

WNIOSEK-pobierz

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry