bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Marecki Bon Żłobkowy

                         

Marecki Bon Żłobkowy przysługuje rodzicom (biologicznym i przysposabiającym, w tym osobom samotnie wychowującym dziecko, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej i rodziny zastępczej niezawodowej) jeżeli:

Dziecko od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia objęte jest usługami niepublicznego żłobka, niepublicznego klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna zatrudnionego przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisanego do odpowiedniego rejestru lub wykazu dziennych opiekunów, bądź niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej, zamieszkują na terenie Gminy Miasto Marki i dokonali ostatnio rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Miasto Marki z tym, że warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych, pracują zawodowo lub wykonują inną pracę zarobkową i nie korzystają z urlopu wychowawczego oraz spełniają kryterium dochodowe w wysokości 1922 zł netto na osobę w rodzinie.

Uwaga: Świadczenie przysługuje również rodzicom jeżeli jeden z rodziców lub obydwoje rodziców nie są zatrudnieni i nie wykonują czynnej pracy zawodowej lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu: ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, kontynuowania nauki w systemie dziennym, która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem, odbywania stażu, brania udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową i społeczną organizowanych przez urzędy pracy lub inne podmioty lub w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej, przebywania w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Marecki Bon Żłobkowy nie  przysługuje:

Na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej, osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem a także osobie, która korzysta z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł.

 

Ile?

Świadczenie „Marecki Bon Żłobkowy”, jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym w wysokości 300 zł miesięcznie w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem.

 

Na jaki okres?

Prawo do bonu ustala się na rok szkolny z zastrzeżeniem iż bon przyznawany jest na okres:  dłuższy niż 3 miesiące - obejmujący czas udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty lub w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej, pobytu w instytucji zapewniającej całodobowe, ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub na przewidywany okres choroby uniemożliwiającej sprawowanie opieki na dzieckiem, trwania nauki.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku po rozpoczęciu roku szkolnego prawo do bonu ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca roku szkolnego. Jeżeli umowa o objęcie dziecka opieką jest zawarta na okres krótszy niż do końca roku szkolnego, prawo do bonu ustala się na okres, na jaki została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką. Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez rodziców w trakcie pobierania bonu powoduje utratę prawa do bonu za miesiąc w którym nastąpiła utrata zatrudnienia.

Niezbędne dokumenty:

  • oświadczenia rodziców o rozliczeniu podatku dochodowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, na który ustala się prawo do świadczenia, w urzędzie skarbowym w Wołominie;
  • kopię pierwszej strony złożonego rocznego zeznania podatkowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, na który ustala się prawo do świadczenia opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego w Wołominie lub potwierdzenie nadania pocztowego (w przypadku złożenia rozliczenia w wersji papierowej wysyłanej pocztą należy dołączyć, urzędowe poświadczenia odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO zawierającego wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO (w przypadku złożenia zeznania droga elektroniczną);
  • w przypadku umieszczenia dziecka w niepublicznym żłobku lub niepublicznym klubie dziecięcym albo sprawowania opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna’
  • w przypadku zatrudnienia niani – kopię zawartej z nianią umowy uaktywniającej oraz kopie dokumentów potwierdzających odprowadzenie przez rodziców składek ZUS za nianię oraz zgłoszenie przez rodzica niani do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS – zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 603)
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, albo potwierdzenie złożenia pozwu w sądzie o zabezpieczenie alimentów - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 8) odpis orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 9) oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł; 10) dokumenty, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej oraz niekorzystanie przez te osoby z urlopu wychowawczego,
  • kopię karty pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990,1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
  • kopię karty pobytu i kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.
grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry