bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej OPS - ops.marki.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie zdjęcia zamieszczone przed wrześniem 2020 r mają opisy alternatywne.

Filmy zamieszczone przed wrześniem 2020r nie mają napisów/audiodeskrypcji

Część dokumentów do pobrania zamieszczona przed wrześniem 2020 r jest opublikowana w wersji niedostępnej, część ma niepoprawne nazwy.

Slider na stronie głównej jest niedostępny.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ACTIVENET Krzysztof Bychowski w marcu 2024r

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach Elżbieta Błońska, email: elzbieta.blonska@marki.pl, telefon: 22 771 30 23

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach, ul. Kościuszki 39A, 05-270 Marki

Budynek jest dobrze oznaczony, nazwa i adres umieszczony jest w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym. Drzwi głównego wejścia są widoczne na tle fasady.

Do budynku przy ul. Kościuszki 39a prowadzą schody, jest podjazd dla osób o szczególnych potrzebach.

Cały parter budynku przy ul. Kościuszki 39a jest dostosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, na piętro prowadzą schody, nie ma windy. Schody nie posiadają wystającej krawędzi tzw. nosków. Schody są proste i wyposażone w poręcze. Na poręczach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny, personel jest przeszkolony z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna może liczyć na pomoc personelu.

Przy budynkach OPs-u jest parking na którym znajduje się miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się toaleta z widoczną tabliczką, która mówi o możliwośći skorzystania z przewijaka dla niemowląt.

Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym bez ograniczeń.

W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne.

Tłumacz języka migowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

  1. Nie wychodząc z domu - poprzez stronę www - wystarczy, posiadanie sprzętu (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę i podłączonego do Internetu. Kliknięcie przycisku tłumacz języka migowego połączy cię z Tłumaczem on-line języka migowego.
  2. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby OPS. Miejsce do obsługi języka migowego jest oznaczone piktogramem. Pracownik OPS (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbędzie się w czasie rzeczywistym.
grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry