bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Nowe świadczenie 40zł za osobę. Złóż wniosek

Gdy gościsz u siebie obywateli Ukrainy uciekających przed wojną

Jeśli zapewniłeś/zapewniłaś zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekających przed wojną, którzy:

  • przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 r.
  • deklarują zamiar pozostania na terenie naszego kraju
  • posiadają numer PESEL z tzw. statusem UKR

Możesz ubiegać się o świadczenie w wysokości 40 zł za osobę, którą gościłeś/gościłaś. Zapraszamy do składania wniosków w dwóch punktach prowadzonych przez OPS w Markach:

  • Kościuszki 39A
  • Lisa-Kuli 5A

Więcej informacji na temat pod numerem telefonu 782-120-190

Formularz wniosku można znaleźć TUTAJ

Wniosek o świadczenie pieniężne musi zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2) PESEL lub NIP składającego wniosek;

3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania (PESEL lub nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)

5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Świadczenie będzie wypłacane maksymalnie na okres 60 dni.

Uwaga! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywenia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi oraz jeśli we wniosku podano nieprawdę. Warunki zakwaterowania i wyżywienia będą weryfikowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

źródło: marki.pl

31 marca 2022
Aktualności

zdjecie

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry