bip.marki.pl facebook.com youtube.com

Korpus Wsparcia Seniorów

Rekrutacja do programu

Korpus Wsparcia Seniora

Program „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 to nowa inicjatywa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej adresowana do seniorów w związku z utrzymującym się zagrożeniem zakażeniem COVID-19.

Zapraszamy osoby chętne do udziału w Programie. Poniżej kilka istotnych informacji dotyczących inicjatywy.

Do kogo kierowany jest Program

Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program stanowi również wsparcie w realizacji codziennych czynności dla osób w wieku 65 lat i więcej z uwagi na potrzebę ochrony przed zakażaniem COVID-19.

Formy pomocy to na przykład:

1. Wsparcie społeczne poprzez na przykład spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów.

2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:

- wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,

- pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,

- pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.

3. Wsparcie psychologiczne:

- informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,

- w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – wsparcie w dokonaniu czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej.

4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:

- pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,

- pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,

- dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),

- zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,

- dostarczanie seniorom paczek okolicznościowych  (świątecznych),

- pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,

- pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

Zakres wsparcia możliwy do uzyskania w Programie to między innymi wykonanie zakupów spożywczych, wykupienie leków, dowóz do lekarza, rozmowa. Zakres pomocy zostanie ustalony w trakcie rozmowy z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Usługi wsparcia będą świadczyć wolontariusze lub pracownicy OPS Marki.

Jak skorzystać

Kontaktując się bezpośrednio z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, pod numerem telefonu 22 771 30 23 lub 22 761 91 77, wewnętrzny 25 lub 501 048 539,

lub

dzwoniąc na bezpłatną infolinię 22 505 11 11. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora zostaną przekazywane są do Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Następnie pracownik naszego Ośrodka kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

 

Program został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Kwota pozyskana przez Gminę Miasto Marki na jego realizację do 45.697,00 zł. Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

22 czerwca 2022
Aktualności

grafika ilustracyjna

Zdjecia: Pixabay.com
BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry